Gör ökade krav till ökad konkurrenskraft.

Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Idag återfinns många farliga ämnen, i låga koncentrationer, i växter, djur och människor. Spridningen av farliga ämnen behöver förebyggas och minska för att skydda människors hälsa och den biologiska mångfalden. Efterfrågan ökar på miljöbättre alternativ och krav finns på att vi ska klara en cirkulär ekonomi där material ska kunna återanvändas i nya varor. Genom att byta ut onödigt farliga ämnen kommer företag få en ökad konkurrenskraft, både nationellt och internationellt. Tillsammans arbetar vi för att uppnå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö.

En giftfri miljö.

För att skydda människors hälsa och den biologiska mångfalden behöver spridningen av farliga ämnen förebyggas och minska. Därför har regeringen satt upp miljökvalitetsmålet ”En giftfri miljö” som Substitutionscentrum medverkar till att nå.

Substitution. Utfasning. Ersättning.

Grunden för substitution är att hitta en ny mindre farlig lösning på det som efterfrågas. Det kan handla om att ersätta ett farligt kemiskt ämne till ett mindre farligt. Eller att en farlig kemisk produkt fasas ut helt.

Följ med oss på resan mot en giftfri miljö!

Anmäl dig till Substitutionscentrums nyhetsbrev för att ta del av tips och råd om hur du kan komma igång med ditt substitutionsarbete.