Vägen till en hållbar och konkurrenskraftig framtid.

Substitutionscentrum är svenska företags guide i arbetet med att identifiera onödigt farliga ämnen och hitta bättre alternativ i allt från produkter till processer. Centrumet samlar och sprider kunskap, bland annat i form av rådgivning, stödmaterial, utbildningar och kompetensförmedling. Vi har särskilt fokus på konsumentprodukter och små och medelstora företag. Målet är att verksamheterna ska komma igång med ett metodiskt och systematiskt arbete med att ersätta farliga kemikalier med bättre alternativ.

Konkurrenskraft.

Och framtidstro.

RISE fick hösten 2017 regeringens uppdrag att starta ett substitutionscentrum som ska stötta verksamheter att fasa ut farliga kemiska ämnen, som en del i arbetet med att nå Miljökvalitetsmålet Giftfri miljö och FN:s globala miljömål.

Ett ofarligt partnerskap.

Substitutionscentrum är Sveriges katalysator för kemisk substitution. Vi söker samarbeten och partnerskap med näringslivet, myndigheter och andra aktörer som driver på substitution av farliga kemiska ämnen.

Med fullt fokus på ersättaren.

Vi stöttar företag och offentlig sektor som vill ersätta farliga kemiska ämnen med bättre alternativ. Vi fokuserar särskilt på små och medelstora företag som vill göra kloka och hållbara kemikalieval.

Vi tror på ersättaren.

Eller ingen alls.

Ersättaren måste vara bättre. Därför utgår Substitutionscentrums arbete från försiktighetsprincipen. Ersättarens  måste utvärderas noga och om testdata saknas så används prediktiva metoder.

Bli en duktig ersättare.

Substitutionscentrums uppdrag är att höja kompetensen i de svenska företagen om substitution. Genom kunskap kan du strukturera ditt kemikaliearbete och ställa krav på dina leverantörer som leder till kloka val och hållbar kemi. På köpet stärker du ditt varumärke och ökar din konkurrenskraft.

VI VÄGLEDER DIG!

Vi erbjuder rådgivning och utbildningar för små- och medelstora företag som söker nya tekniska lösningar där mer långsiktig forskning och utveckling krävs. Kontakta oss och berätta vad vi kan hjälpa dig med.