Sveriges katalysator för kemisk substitution.

Hösten 2017 fick RISE uppdraget av regeringen att starta ett substitutionscentrum. Centrumets uppdrag är att stödja verksamheter i deras arbete med substitution av farliga kemiska ämnen med syfte att nå det svenska miljökvalitetsmålet Giftfri miljö och FN:s globala miljömål enligt Agenda 2030.

Fasa ut särskilt farliga ämnen

De ämnen som Substitutionscentrum fokuserar på är de som finns i Kemikalieinspektionens PRIO-verktyg och de följer i sin tur den europeiska kemikalielagstiftningens kriterier för särskilt farliga ämnen (Substances of Very High Concern, SVHC). Centrumets fokus är att minska de särskilt farliga ämnena som kan finnas i konsumentprodukter och vi vänder oss främst till små och medelstora företag. Vill du veta mer om bakgrunden för Substitutionscentrums verksamhet? Ladda ner utredningen som ligger till grund för regeringsbeslutet från regeringen.se.

Katalysator för substitution

Substitutionscentrums vision är att vara Sveriges katalysator för substitution av farliga kemiska ämnen. Vi ser oss själva som en viktig nod mellan företag, organisationer, branscher, akademi, institut och myndigheter och att vi med samverkan och kunskapsutbyte mellan aktörerna ska verka för att driva substitutionsarbetet framåt. Vill du nätverka, samarbeta/samverka eller starta projekt som kan leda till substitution tillsammans med Substitutionscentrum? Skicka ett mail till substitutionscentrum@ri.se

Följ med oss på resan mot en giftfri miljö!

Anmäl dig till Substitutionscentrums nyhetsbrev för att ta del av tips och råd om hur du kan komma igång med ditt substitutionsarbete.