Sveriges katalysator för kemisk substitution.

RISE fick hösten 2017 regeringens uppdrag att starta ett substitutionscentrum. Uppdraget innebär att öka takten på och underlätta verksamheters arbete med att fasa ut farliga kemiska ämnen. Detta är en del i arbetet med att nå Miljökvalitetsmålet Giftfri miljö och FN:s globala miljömål enligt Agenda 2030.

Som grund till Substitutionscentrums uppdrag ligger ett identifierat behov hos svenska företag och verksamheter av att få stöd i sitt arbete med att ersätta farliga kemiska ämnen med bättre och mer hållbara alternativ. Ett mål är att stärka de svenska företagens tillväxt och konkurrenskraft internationellt och nationellt i arbetet för ett mer hållbart samhälle.

Substitutionscentrum fungerar som en nod mellan företag, organisationer, branscher, akademi, institut och myndigheter med flera. Genom samverkan och kunskapsutbyte mellan dessa aktörer ska vi bidra till ökad substitution av farliga ämnen i varor och kemiska produkter. Centrumet ger stöd till både privata aktörer och offentlig verksamhet men har ett särskilt fokus på små och medelstora företag som främst arbetar med konsumentprodukter.

Substitutionscentrum utvecklar och sammanställer kunskap om alternativa ämnen och processer, tar fram metoder och verktyg för att driva på substitution och stärka leverantörsuppföljningen. Med substitution avses utbyte eller minskning av farliga ämnen i produkter och processer med mindre farliga eller att byta till icke-kemiska metoder och tekniker via tekniska åtgärder. För att inte krångla till det använder vi ordet ersättning.

Vill du veta mer om hur vi bygger vår verksamhet? Ladda gärna ner vår verksamhetsplan för 2019 här. 

Substitutionscentrums medarbetare:

Gudrun Bremle

Gudrun Bremle

Centrumledare

Substitutionscentrum har fått regeringens uppdrag att underlätta för verksamheter att fasa ut onödigt farliga kemiska ämnen i samhället. Genom rådgivning, utbildning och kommunikation samt olika substitutionsprojekt bidrar vi till att uppfylla miljömålet giftfri miljö och möjliggör en omställning till cirkulär ekonomi.

Gudrun leder centrumet och jobbar i verksamheten på Substitutionscentrum på RISE.

 

+46 10 516 52 16
gudrun.bremle@ri.se

Tonie Wickman

Tonie Wickman

Rådgivare

Tonie är disputerad grundvattenkemist från KTH, har arbetat med forskning, forskningsfinansiering, miljöövervakning och projektledning. De senaste 12 åren har hon också arbetat med kemikaliefrågor kopplade till konsumentnära produkter och varor. Sedan september 2018 arbetar Tonie på Substitutionscentrum, RISE, med olika frågor, bl a som rådgivare.

+46 10 516 53 40
tonie.wickman@ri.se

Tove Mali'n

Tove Mali'n

Rådgivare/Forskare

+46 10 516 55 67
tove.malin@ri.se

Petra Agnroth

Petra Agnroth

Kommunikatör

Petra arbetar med interna och externa kommunikationsfrågor gällande Substitutionscentrum på RISE.

+46 10 516 50 00
petra.agnroth@ri.se

Följ med oss på resan mot en giftfri miljö!

Anmäl dig till Substitutionscentrums nyhetsbrev för att ta del av tips och råd om hur du kan komma igång med ditt substitutionsarbete.