Vill du vara med och driva en av vår tids viktigaste frågor och bidra till ett hållbart samhälle?

RISE har sedan slutet av 2017 regeringens uppdrag att vara värd för ett Substitutionscentrum. Centrat ska stödja företag och offentlig verksamhet i att byta ut farliga kemiska ämnen, genom att bidra till ökad kunskap om farliga ämnen och om bättre alternativ. Mål med verksamheten är att bidra till utveckling av hållbara kemiska produkter och produktionsprocesser, varor och icke-kemiska metoder, hållbar cirkulär ekonomi, till en stärkt konkurrenskraft för svenskt näringsliv och att vi ska nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö.

Verksamheten ska fungera som ett stöd för framförallt små- och medelstora företag som inte har egen kompetens på området och särskilt fokus ska ligga på konsumentprodukter. Även större företag kan få stöd, då nya tekniska lösningar kräver mer långsiktig forskning och utveckling. För aktörer som inte själva producerar kan arbetet bestå i att ställa krav på leverantörer, kommunicera i leverantörskedjan och att följa upp ställda krav. Rådgivning, utbildning och kommunikation är centrala delar i verksamheten liksom samverkan med omvärlden, både nationellt och internationellt och att bidra till och delta i projekt som fokuserar på specifika frågor inom substitutionsområdet.

RISE är arbetsgivare men verksamheten finansieras av staten genom ett särskilt anslag. Placeringen på RISE innebär närhet till tillämpad forskning, innovation och tät kontakt med företag och offentlig verksamhet som ofta anlitar RISE för olika uppdrag. Nationellt och internationellt finns stort intresse för Substitutionscentrums verksamhet och för substitutionsfrågan i stort. Idag finns en centrumledare, en kommunikatör och två rådgivare, men flera personer arbetar i Substitutionscentrums anknutna projekt, finansierade inom centrumets budget.

Till Substitutionscentrum söker vi nu en rådgivare. Läs mer och ansök här!