Steg för steg mot en hållbar framtid.

För ett företag som ser långsiktigt på framtiden är arbetet med att ersätta ett farligt kemiskt ämne med ett bättre alternativ ett betydelsefullt steg mot en hållbar och konkurrenskraftig framtid. 

Strukturera kemikaliearbetet

Det första steget handlar om att skapa ett system för att regelbundet kunna inventera vilka kemikalier som används men också vilka kemiska ämnen som förekommer i material eller varor som tillverkas eller köps in. För det företag som vill ligga steget före konkurrenter behövs koll på vilka ämnen som det finns krav på att ersätta på lite längre sikt.

Identifiera eventuellt farliga kemiska ämnen

I ett andra steg handlar det om att identifiera vilka farliga kemiska ämnen som finns i varor eller tillverkningsprocesser. Genom inventeringen blir det tydligt vilka kemikalierisker som finns i företagen beroende på till exempel materialtyp eller varugrupp.

Utvärdera alternativa ämnen att ersätta de farliga kemiska ämnena med

Utifrån identifieringen görs sedan en inventering av alternativa lösningar till de oönskade ämnena i ett tredje steg. I det här läget kan det handla om att byta teknik eller att hitta en ersättningskemikalie med samma funktion som den tidigare. För att kunna göra det behövs en djupare bedömning. Först därefter går det att välja ett ersättande alternativ. 

Om det blir en ersättning eller inte beror ofta på om alternativet finns tillgängligt till en rimlig kostnad. För handlande företag är det tredje steget i hög grad en fråga om kravställning gentemot sin leverantör.

Kravställningen kan både vara i form av restriktionslistor, det vill säga listor med ämnen som inte får förekomma i inköpta varor, och krav på vilka ämnen som får förekomma (positivlistor).

Utveckla och implementera ett nytt hållbart alternativ

När ett alternativt ämne eller teknik är vald behövs det göras ett pilottest. Sedan ska resultaten bedömas, samt vilka organisatoriska förändringar den alternativa lösningen leder till.

Om utfallet är positivt kan du börja tillämpa lösningen i större skala och efter hand söka ytterligare förbättringar. Implementeringen av ett identifierat alternativ i en industriell miljö ses ofta som en kritisk del av substitutionsprocessen.

Om man saknar rätt kompetens inom det egna företaget finns det extern hjälp att kontakta. Det kommer att kosta men det finns också möjlighet att kanske gå samman flera företag och söka projektfinansiering.

Strukturera kemikaliearbetet

Identifiera vilka eventuellt farliga kemiska ämnen som företaget hanterar

Utvärdera alternativa ämnen att ersätta de farliga kemiska ämnena med.

Utveckla och implementera ett nytt hållbart alternativ

 

Följ med oss på resan mot en giftfri miljö!

Anmäl dig till Substitutionscentrums nyhetsbrev för att ta del av tips och råd om hur du kan komma igång med ditt substitutionsarbete.